1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków.

2. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.

3. Opis przedmiotu przetargu:

1) Samochód osobowy VW Transporter. Szczególny opis przedmiotu przetargu zawarty w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

4. Cena wywoławcza pojazdu:

1) Samochód osobowy VW Transporter T5 – 18 500 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100),

2) Warunkiem ważności oferty jest, by oferowana cena nabycia pojazdu nie był niższa od ceny wywoławczej,

3) Cenę wywoławczą pojazdu stanowi jego wartość rynkowa,

4) Oferta zawierająca niższą cenę od ceny wywoławczej podlega odrzuceniu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Sokolskiej 13, 30-510 Kraków w dniu 26.07.2023 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej (II piętro).

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Organizator przetargu zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego przedmiotem przetargu przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 – 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 797-029-922 z p. Grzegorzem Ostrowskim.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

1) Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 24.07.2023 r. do godz. 11.00 na rachunek bankowy Centrum Kultury Podgórza w Krakowie nr 70 1240 4432 1111 0011 1695 2968, w tytule proszę wpisać „Wadium za samochód VW Transporter”.

2) Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

3) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty, niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia przetargu.

4) Organizator zatrzymuje wadium, w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków

„OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU VW Transporter”

2) Oferty należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.30 – 15.30 nie później jednak niż do dnia 25.07.2023 r. do godz. 12.00, przy czym za złożenie oferty rozumie się moment wpływu lub złożenia oferty w siedzibie CKP przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie (sekretariat – II piętro).

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2.

3) Termin związania ofertą – 30 dni.

9. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

1) Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej.

2) Oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta:
- imię, nazwisko, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, adres email, nr PESEL (jeżeli oferta pochodzi od osoby fizycznej),
- nazwę/ firmę i siedzibę, dokładne dane adresowe, telefon kontaktowy, adres email, NIP oraz nr REGON (jeżeli oferta pochodzi od osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej),

b) w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej do oferty należy dołączyć aktualny, to jest sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, odpis z właściwego rejestru lub też wskazać w ofercie adres strony internetowej bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w szczególności rejestru publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z której Organizator może samodzielnie pobrać wskazany dokument. Odpis należy złożyć w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta kopii. Oryginalny wydruk z internetowego rejestru nie wymaga poświadczenia.

c) oferowaną cenę za przedmiot przetargu,

d) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin przedmiotu przetargu, zapoznał się z jego stanem technicznym, zweryfikował oznaczenia identyfikacyjne pojazdu i przedmiot przetargu w pełni akceptuje lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

e) dowód wniesienia wadium,

f) nazwę banku oraz nr rachunku, na jaki zwrócone winno zostać wpłacone wadium,

g) parafowany wzór umowy, wzór umowy stanowi załącznik nr 3,

h) datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta, w przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnie z aktualnym w chwili składania oferty dokumentem rejestrowym. Jeżeli z danych rejestrowych nie wynika upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania oferenta należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, z którego wynika uprawnienie do złożenia oferty w przetargu – w oryginale lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notarialnie kopii,

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miesiącu i terminie wskazanym przez CKP, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu,

2) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po uiszczeniu ceny na rachunek bankowy.

11. Pozostałe informacje:

1) Organizator przetargu przewiduje możliwość wezwania do usunięcia braków formalnych oferty.

2) Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,

3) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena oferty i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę wygra przetarg i zostanie z nim zawarta umowa sprzedaży.

4) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

5) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową, cenę nabycia w terminie do 7 dni od otrzymania faktury VAT,

6) Organizator niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

12. Dodatkowe zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przetargu na sprzedaż samochodu

1) Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w ofertach w postępowaniu na sprzedaż samochodu osobowego, a także znajdujące się publicznie dostępnych rejestrach, w celu prowadzenia niniejszego postępowania.

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby udziału w niniejszym postępowaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania oceny ofert i zawarcia umowy.

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Organizator informuje – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza. Z Administratorem można się kontaktować pisząc na adres Centrum: ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków oraz za pomocą wiadomości e-mail pisząc na adres: sekretariat@ckpodgorza.pl lub telefonicznie pod nr tel. 12 656 36 70.

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ckpodgorza.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.

c) Dane osobowe Administrator pozyskał bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta. 

d) Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia przetargu i wyłonienia zwycięzcy (Kupującego) (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
- zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych związanych z ewentualną realizacją umowy oraz innych obowiązków prawnych wynikających z realizacji przetargu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
- ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

e) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

f) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt Jednostki.  

g) Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt d, a ich niepodanie może skutkować niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.  

h) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych - na zasadach i warunkach wynikających z RODO.  

i) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

j) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

k) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.