• Centrum Kultury Podgórza (www.ckpodgorza.pl)
 • Siedziba Główna (www.sokolska.ckpodgorza.pl)
 • Centrum Sztuki Współczesnej Solvay (www.solvay.ckpodgorza.pl)
 • Dwór Czeczów (www.czeczow.ckpodgorza.pl)
 • Fort Borek (www.borek.ckpodgorza.pl)
 • Ośrodek  Ruczaj (www.ruczaj.ckpodgorza.pl)
 • Teatr Praska 52 (www.praska52.ckpodgorza.pl)
 • Klub Aleksandry (www.aleksandry.ckpodgorza.pl)
 • Klub Piaskownica (www.piaskownica.ckpodgorza.pl)
 • Klub Kostrze (www.kostrze.ckpodgorza.pl)
 • Klub Iskierka (www.iskierka.ckpodgorza.pl)
 • Klub Płaszów (www.plaszow.ckpodgorza.pl)
 • Klub Przewóz (www.przewoz.ckpodgorza.pl)
 • Klub Rybitwy (www.rybitwy.ckpodgorza.pl)
 • Klub Skotniki (www.skotniki.ckpodgorza.pl)
 • Klub Soboniowice (www.soboniowice.ckpodgorza.pl)
 • Klub Swoszowice (www.swoszowice.ckpodgorza.pl)
 • Klub Tyniec (www.tyniec.ckpodgorza.pl)
 • Klub Wola Duchacka (www.wola.ckpodgorza.pl)
 • Klub Wróblowice (www.wroblowice.ckpodgorza.pl)
 • Klub Zbydniowice (www.zbydniowice.ckpodgorza.pl)
Data publikacji strony internetowej: 2020-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • W serwisie występują filmy, do których nie są dodane napisy oraz audio deskrypcja.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja dokąd kierują.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18
Deklaracja została zaktualizowana dnia 2024-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Openform.

Skróty klawiaturowe

Na stronie ckpodgorza.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Łesyk (tel. 12 656 36 70 wew. 32, marketing@ckpodgorza.pl, dorota.lesyk@ckpodgorza.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna (h2)

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej Centrum Kultury Podgórza oraz podległych jednostek, znajdziecie Państwo na stronie BIP.

Do pobrania:

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.