Informacja o przetwarzaniu danych

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):
 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza, z siedzibą przy ul. Sokolskiej 13, 30-510 Kraków, NIP 675-10-00-363, REGON: 000992728.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do informacji.
 4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody.
 5. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od inspektora ochrony danych osobowych (Marcin Moras), pisząc na adres e-mail: iod@iods.pl
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści zawarte na stronach internatowych CKP są chronione prawem autorskim. Zawartość stron internetowych nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel stron wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Centrum Kultury Podgórza  lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z jednostką których materiały zostały zamieszczone w serwisach internetowych.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Centrum Kultury Podgórza w Krakowie (np. loga) podlegają ochronie i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga pozyskania stosownej zgody.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Informacje zamieszczone na stronach internetowych CKP mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach internetowych CKP w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.