Regulamin

Uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach

Polityka

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników, informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka* jest Centrum Kultury Podgórza, reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez email: sekretariat@ckpodgorza.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 656 36 70.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, poprzez email: iod@ckpodgorza.pl.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych uczestników* będą przez nas przetwarzane w celu:

1) organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek i innych aktywności (usług) oferowanych przez Administratora Danych Osobowych lub jednostki podległe, a także w celu realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w ww. usługach na warunkach określonych w „Regulaminie uczestnictwa w zajęciach” (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno – podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia – poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4) ewentualnego wykorzystania wizerunku uczestnika lub wizerunku (np. w formie zdjęć lub materiału audiowideo z przebiegu zajęć lub wycieczek) na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych (np. Facebook) – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika* (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5) wysyłania na podany adres e-mail wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących działalności Administratora, w tym w formie biuletynu newsletter – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika* (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach i innych aktywnościach (usługach) oferowanych przez Administratora lub jednostki podległe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nich udziału.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także operatorzy płatności elektronicznych.
2) Dane osobowe uczestnika i opiekuna prawnego uczestnika* mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek lub innych aktywności, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści danych osobowych,
2) Prawo do sprostowania danych,
3) Usunięcia danych osobowych
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) Przenoszenia danych,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7) Otrzymania kopii swoich danych osobowych,
8) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

* dotyczy osób poniżej 18 roku życia.

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.