Modernizacja i termomodernizacja budynku CKP

 • Historia projektu
Wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach priorytetu 11.01.01 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie został złożony do operatora: Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dn. 1 czerwca 2017 r.
Środki na zadanie Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza przy ul. Sokolskiej 13 pozyskano, a inwestycję w roku 2018 zrealizowano według następującego harmonogramu finansowego:
 • Współfinansowanie UE w zadaniu: 976 642, 24 zł
 • Udział budżetu Państwa w zadaniu: 150 252, 65 zł
 • Wkład własny beneficjenta (zapewniony przez Organizatora, Gminę Miejską Kraków): 375 631, 66 zł
 • Łączny budżet realizacja zadania z podliczeniem powyższych wyniósł: 1 502 526, 55 zł

Fundusze europejskie


Wniosek aplikacyjny został wybrany do realizacji w ramach programu i priorytetu RPO w dn. 22 stycznia 2018 r.
Pierwsze umowy w ramach realizacji zadania podpisano w czerwcu 2018 r. po przeprowadzonych w maju 2018 r. procedurach przetargowych. Prace realizowano w 2 etapach.
I) Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej i pojedynczej wraz z parapetami wewnętrzynymi w budynku Centrum Kultury Podgórza w Krakowie ul. Sokolska 13
II) Remont – prace konserwatorskie i roboty budowlane przy wszystkich elewacjach budynku Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13
Realizacja działań w ramach zadania została zakończona w dn. 31 grudnia 2018 r. Poprzedzona była odbiorem prac i nadzorów pełnionych nad inwestycją. Dzięki realizacji zadania przywrócono dawny, oryginalny, historyczny koloryt cegły budynku, wydobyto XIX-wieczne walory estetyczne: zdobienia, wykucia i rzeźbienia, a także podkreślono zabytkowy charakter budynku.
 • Dokumentacja fotograficzna
modernizacja
modernizacja
modernizacja
modernizacja
modernizacja
modernizacja
modernizacja
modernizacja

Dzięki środkom unijnym zabytkowy budynek siedziby głównej CKP odzyskał dawny blask i znów może cieszyć oko i budzić podziw mieszkańców oraz turystów, którzy coraz liczniej odwiedzają prawobrzeżną część Krakowa

1 /
 • Efekt społeczny
Efekt społeczny zadania RPMP.11.01.01-12-0565/17 pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza

Głównym, bezpośrednim celem niniejszego projektu była „Wielowymiarowa rewitalizacja infrastruktury kultury pełniącej ważną rolę w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych”. Realizacja tego celu weryfikowana będzie przy pomocy wskaźników obejmujących frekwencję i zasięg oferty Centrum Kultury Podgórza w Krakowie. Wielowymiarowości rewitalizacji powinna się przejawiać zarówno na poziomie infrastrukturalnym (modernizacja zabytkowego budynku), kulturowym (rozwój infrastruktury i oferty centrum kultury) oraz społecznym (odpowiedź na istniejące potrzeby społeczne).
Dzięki takiemu sformułowaniu celu, podkreślona została także wagę powiązań pomiędzy funkcjonowaniem infrastruktury kultury, a oddziaływaniem społecznym, jak również istotnej roli CK Podgórza w życiu lokalnej społeczności oraz skutecznym przeciwdziałaniu i niwelowaniu istniejących problemów oraz barier rozwojowych.

Zespół Centrum Kultury Podgórza stawia przed są następujące efekty, płynące z realizacji zadania:

 1. Poprawa dostępności do infrastruktury CKP – wykonanie usprawnień o charakterze infrastrukturalnym takich jak: pochylnia w bramie wejściowej, platforma samojezdna przy schodach wejściowych na parter budynku oraz wymiana drzwi wewnętrznych na szersze, które umożliwią dostęp do wnętrza siedziby CKP osobom niepełnosprawnym oraz rozszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej instytucji. | Beneficjent dzięki powyższym działaniom wyszedł naprzeciw oczekiwań osób o utrudnionej mobilności, w tym niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku lub opiekujących się osobą zależną, a zwłaszcza osób poruszających się na wózkach. Działania umożliwiają również poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni Centrum Kultury Podgórza: uzyskanie dostępu do sal zajęciowych oraz sali widowiskowej w obrębie budynku.
 2. Ożywienie przestrzeni świadczenia usług publicznych – poprzez remont elewacji budynku i wykonanie działań zalecanych w Programie prac konserwatorskich nastąpiła znacząca poprawa estetyki przestrzeni publicznej – atrakcyjnej historycznie i kulturowo dzielnicy Stare Podgórze. W ramach prac przy obiekcie wydobyto wyjątkowe, historyczne walory estetyczne budynku i zwiększono stopień powiązania obiektu z otoczeniem architektury historycznej. | Beneficjent dąży jednocześnie do zachowania i utrwalenia w świadomości mieszkańców unikalnej tożsamości miejsca, posiadającego dużą wartość dla społeczności Starego Podgórza.
 3. Ochrona substancji zabytkowej obiektu – wykonanie zalecanych prac konserwatorskich przyczyni się do ochrony zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. | Tym samym zapewniona zostanie opieka nad częścią dziedzictwa kulturowego i historycznego Krakowa, stanowiącego istotny kapitał rozwojowy i wizerunkowy miasta.
 4. Rozszerzenie oferty programowej Centrum Kultury Podgórza w Krakowie – w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby odbiorców działalności Beneficjenta, jednym z celów projektu stało się wdrożenie nowych elementów programu kulturalno-edukacyjnego, które jeszcze bardziej zintegrują CK Podgórza z lokalną społecznością i wzmocnią rolę instytucji kultury w rozwoju społeczeństwa poprzez otwarty dialog i wspólne rozwiązywanie istniejących problemów.
Dzięki przeprowadzonym działaniom rewitalizacyjnym w szerszej perspektywie ujawni się długofalowe oddziaływanie projektu, czego przejawem będą:
 1. Włączenie społeczne – włączenie w codzienny obieg kultury, procesy edukacyjne oraz różnego rodzaju relacje społeczne grup zagrożonych wykluczeniem – przede wszystkim Seniorów a także osób niepełnosprawnych.
 2. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych – utworzenie warunków dla swobodnej, wielopłaszczyznowej integracji różnych grup społecznych oraz poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury usług publicznych, przekładająca się bezpośrednio na jakość życia jej użytkowników.
 3. Wzrost potencjału lokalnej społeczności – poprzez rozwijanie edukacyjnej i kulturowej funkcji instytucji kultury oraz uruchamianie i napędzanie procesów rozwojowych opartych o realne możliwości oraz redukujących istniejące bariery.
 4. Wzrost świadomości historycznej i wzmacnianie tożsamości mieszkańców obszaru rewitalizacji – pielęgnowanie i utrwalanie unikalnych dla podobszaru Stare Podgórze – Zabłocie zasobów historii takich jak: budynek przy ul. Sokolskiej 13, których znaczenie zachowane jest w pamięci części mieszkańców, a forma pozwala na prowadzenie działań wzmacniających poczucie wspólnoty, zachęcających do dbałości o dobra jednocześnie wspólne i własne.
Centrum Kultury Podgórza dołoży wszelkich starań dla realizacji wszystkich powyżej wymienionych efektów społecznych związanych z przeprowadzoną w ramach zadania inwestycją.
modernizacja
1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.