Projekt Krakowski Archipelag Kultury to pilotażowa edycja zadania wieloletniego prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków - Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa.

Powstał w odpowiedzi na potrzebę wypracowania i wdrożenia dobrych praktyk mających na celu podnoszenie atrakcyjności i standardów lokalnej oferty działań edukacyjnych oraz integrację środowiska animatorów i edukatorów Krakowa. Postulat taki został zawarty w raporcie zleconym przez nasze Miasto, a stworzonym przez Małopolski Instytut Kultury w 2020 roku  - Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury.

Krakowski Archipelag Kultury stanowi również realizację jednego z priorytetów Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, mówiącego o konieczności wypracowania programu dla edukatorów i animatorów kultury w Krakowie, a w dalszej perspektywie czasowej również na terenie aglomeracji krakowskiej.
Adresatami projektu są edukatorzy i animatorzy działający w obszarze szeroko rozumianej kultury - zaangażowani w działania miejskich instytucji kultury, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, szkół, świetlic środowiskowych i innych podmiotów działających na rzecz wspierania inicjatyw pobudzających i kształcących społeczność w dziedzinie kultury. Chcemy dotrzeć do osób otwartych na współpracę w zakresie szeroko pojętej edukacji kulturowej oraz chcących wspólnie budować kulturalną mapę Krakowa w oparciu o wzmacnianie i uzupełnianie swoich potencjałów oraz wzajemne wspieranie się w działaniach. A wszystko to w celu utworzenia nowej jakości kulturowej regionu, opartej na synergii i strategicznym myśleniu o kulturze jako wspólnym dobru krakowian.

Celem projektu jest wdrożenie, zastosowanie oraz ewaluacja funkcjonowania mechanizmu wsparcia dla animatorów i edukatorów w postaci takich działań jak:
  • stworzenie i realizacja programu warsztatowo-szkoleniowego – zapewniającego rozwój kompetencji animatorów i edukatorów kultury;
  • przeprowadzenie konkursu grantowego dla uczestników projektu;
  • organizacja spotkań integrujących krakowskie środowisko działaczy kultury -  co wpłynie na pogłębienie więzi międzyludzkich i wzajemne rozpoznanie swoich możliwości wśród edukatorów i animatorów.
Projekt Krakowski Archipelag Kultury to pilotażowa edycja zadania wieloletniego prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków - Programu Edukacji Kulturowej dla Krakowa.

Do pobrania:

Śledź nas na Facebooku!

KAK Facebook

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.