Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2021 r., Centrum Kultury Podgórza w Krakowie zostało objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Instytucją finansową, z którą nasze Centrum podpisało umowę o zarządzanie PPK jest PKO TFI  SA  ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa na warunkach opisanych w odrębnej umowie.

Zgodnie z zapisami ustawy:
  • do PPK automatycznie zapisywane są osoby, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55 roku życia podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, o ile nie zrezygnowały z dokonywania wpłat do PPK. Udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, że osoba zatrudniona może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdej chwili, poprzez złożenie własnoręcznie podpisanej  „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”. Warunkiem przystąpienia do PPK jest odpowiedni okres podlegania ubezpieczeniom społecznym w ramach zawartych z CKP umów cywilnoprawnych, który powinien wynosić co najmniej 3 miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia wykonywania umowy;
  • osoby które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, aby zostać uczestnikiem PPK muszą złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zwarcie - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK. W tym celu należy złożyć własnoręcznie podpisaną „Deklarację dobrowolnego przystąpienia do PPK”;
  • osoby zatrudnione w wieku powyżej 70 roku życia i poniżej 18 roku życia nie są objęte programem i nie mogą do niego przystąpić.
PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania, w którym środki odkładane są wspólnie przez osoby zatrudnione, podmiot zatrudniający oraz dopłaty państwa.

Deklaracje dobrowolnego przystąpienia i deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK następują na podstawie złożonej w Dziale Personalno-Organizacyjnym własnoręcznie podpisanego formularza deklaracji.

Szczegółowe informacje dotyczące PPK dostępne są:

Do pobrania:

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.