Uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (uczestnicy zajęć, warsztatów, wycieczek)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników i opiekunów prawnych uczestników * informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

I. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków, tel. +48 12 656 36 70, sekretariat@ckpodgorza.pl

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres email: iod@ckpodgorza.pl

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych uczestników* będą przez nas przetwarzane w celu:
1) organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek i innych aktywności (usług) oferowanych przez Centrum Kultury Podgórza lub jednostki podległe, a także w celu realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa w ww. usługach na warunkach określonych w „Regulaminie uczestnictwa w zajęciach Centrum Kultury Podgórza” (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych);
3) zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i ochrony mienia - poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) ewentualnego wykorzystania wizerunku uczestnika (np. w formie zdjęć lub materiału audiowideo z przebiegu zajęć lub wycieczek) na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórza lub w mediach społecznościowych (np. Facebook) – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika* (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5) wysyłania na podany adres e-mail wszelkich informacji organizacyjnych dotyczących działalności Centrum Kultury Podgórza, w tym w formie biuletynu newsletter – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika* (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

IV. Odbiorcy danych osobowych
1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe uczestnika i opiekuna prawnego uczestnika* mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek lub innych aktywności, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat po roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie), dochodzenia roszczeń natury cywilnoprawnej, w celach archiwalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentacji powstałej z tytułu działania jednostki państwowej), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Nagrania obrazu (monitoring) Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

VI. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencji nie podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach i innych aktywnościach (usługach) oferowanych przez Centrum Kultury Podgórza lub jednostki podległe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nich udziału.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnik i opiekun prawny uczestnika* posiada prawo do:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane
4) niezgodnie z prawem, ale osoba której dane dotyczą nie będzie chciała, aby zostały usunięte, dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1–7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Uczestnik i opiekun prawny uczestnika* posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

* dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.